Skool Grondslag

Ons het in Januarie 2011 ‘n Pre Primêre afdeling begin. Ons het opgeleide Pre-Primêre onderwyseresse wat die kleuters spelender wys voorberei vir skool. Skoolgereedheid is essensieel. Dit bepaal of die kind kan regkom in Gr 1 al dan nie.

Read More

Gr 1-4

In Gr 1 – 4 is ons klasse so 25 leerders per klas. 3 klasse per graad. Die onderwyseresse is opgeleide grondslagfase onderwyseresse met Afrikaans as moedertaal. Engels word aangeleer met behulp van die “sound reading system”. As die kind in sy moedertaal onderrig word het hy /sy ‘n voordeel.

Read More

Gr 5-7

In Gr 5 – 7 is die onderwysers al klaar meer gespesialiseerd. Daar is spesifieke Wiskunde, Wetenskap en Taal onderwysers. Ons sorg dat die onderwyser wat die beste gekwalifiseer is, met die meeste ondervinding in ‘n spesifieke vak, die vak onderrig. Daar is baie kontrole om te sorg dat ons werk op standaard is.

Read More

Laerskool Walvisbaai is `n staatsgesubsideerde privaatskool. Dit beteken:

  1. Die Skoolgronde en inhoud van die skool behoort aan die ouers, wat gratis aandeelhouers in die Maatskappy word.
  2. Die Staat betaal die doserende personeel se salarisse en ‘n bedrag per m² wat deur die direksie na goeddenke aangewend word.
  3. Die Ouers (Direksie) onderhou die geboue, betaal die Administratiewe personeel, addisionele leerkragte en skoonmakers asook die belasting, water en elektrisiteit.
  4. Die Skool bly ‘n Afrikaanse Skool wat net die eksamenvakke deur medium Engels aanbied.
  5. Die Direksie is ‘n regspersoon. Dit beteken dat Skoolreëls, betaling van skoolfonds ens., aanvaarding of weiering van ‘n leerling deur die Direksie gemagtig of afgedwing kan word.

Geskiedenis

Die Skool open as ‘n Junior Laerskool op 1 Januarie 1962 waar graad 1, 2 en 3 Afrikaans, Engels en Duits as medium van onderrig gehuisves word. In Junie 1969 word die Skool ‘n volwaardige Afrikaansmedium Laerskool. Gedurende 1972 word aanbouings voltooi, en sluit in die Skoolsaal, Biblioteek, Wetenskaplokaal, drie klaslokale, `n Houtwerkkamer en Musiekkamers insluit. Twee jaar daarn in 1974 word die Graad 7 klasse na die Hoërskool oorgeskuif en in 1993 teruggeskuif na die Laerskool.

In 1978 word Walvisbaai enklawe en daarmee saam ook die skole, teruggeneem deur die RSA en resorteer ons weer onder die Kaaplandse Onderwysdepartement. Kort daarna begin die eerste Pre-primêre klassie in 1982. In 1990 word die Laerskool ‘n Model C-skool met ‘n Bestuursraad. In 1993 smelt Laerskool Walvisbaai en Laerskool Hoogenhout saam en staan amptelike bekend as Laerskool Walvisbaai.

In 1994 word Walvisbaai teruggegee aan Namibië en die daarop volgende jaar word alle skole in die hawe dorp aan die Namibiese regering oorhandig. As eienaars van die skoolgronde en geboue, besluit die ouers om vanaf 1995 as ‘n staatsgesubsideerde privaatskool te funksioneer, met ‘n direksie van agt direkteure om die skool te bestuur. Met die skool se herregistrasie in 2003 het die ouers besluit om die status quo te handhaaf.

Buitemuurse aktiwieteite

Daar word gepoog om elke kind in sy totaliteit te vorm. Daarom is buitemuurse bedrywighede ‘n belangrike aspek in die opvoedingsproses. Ons verwag dat leerlinge geleenthede om deel te neem aan bv. operette, koor, skoolkoerant ens. sal benut, indien moontlik ook aan minstens een winter- en een somersport.

Sport Afrigting geskied in die volgende:
Somer – Atletiek, tennis, krieket, vlugbal
Winter – Rugby, netbal, tennis, mini-hokkie, hokkie.

Biblioteek

Leerlinge kan die goedtoegeruste mediasentrum soggens voor Skool, tydens pouses en in die middae benut. In Gr 7 word mediaprefekte gekies. Dis Dinsdae en Woensdae namiddae tussen 15h00 – 16h00 oop.

Toekennings

Sport en Akademiese Prysuitdelings word aan die einde van die jaar gehou. Tydens die sportprystuideling word die volgende wisselftrofeë toegeken:
Rugby, hokkie, tennis, krieket, sportseun en –dogter.
Tydens die akademieseprysuitdeling word erkenning gegee aan redenaars, algemene kennis, jong wetenskaplikes, veelsydigste leerling en die Dux Leerling.
Boekpryse vir die beste prestasies en diplomas vir goeie skolastiese prestasies word ook toegeken.

Skoolbywoning

Leerlingbywoning word daagliks gekontroleer. Skakel die sekretaresse voor 9h00 met ‘n verduideliking vir afwesigheid. Leerlinge mag nie sonder ‘n grondige rede uit die Skool bly nie, en moet by terugkeer ‘n verskoningsbrief inhandig as vooraf nie reëlings getref is nie.
Mediese afsprake tydens skoolure word net met spesiale vergunning toegelaat. Kinders mag ook nie self ouers bel om hulle by die skool te kom haal nie.
As mediese sorg tydens skoolure en skoolaktiwiteite word deur die skool gereël. Ouers is verantwoordelik vir die koste. Indien ouers ‘n ander reëling verkies, moet dit by inskrywing skriftelik gedoen word.

Klerebank

‘n Klerebank vir gebruikte klere word by die Skool bedryf. Goeie gebruikte kledingstukke kan aan die Skool geskenk word.
Die skool verkoop sweetpakke, moonbags en golfhempies. Die res van die skooldrag is by die sport drag en toerusting handelaar, Super Sport, beskikbaar.
Merk van klere: Alle klere en goedere moet gemerk wees. Gemerkte klere sal ons aankondig as dit opgetel word. Ongemerkte klere moet die kind N$5:00 betaal as ge-ein kan word.

Parkering

(Ter wille van veiligheid) Moet asseblief nie by paaltjies van tennisbane oor die parkeerarea ry as u u kinders soggens aflaai nie. Ons verkies dat ouers nie goedere agter kinders aanry – of dat kinders bel as hulle iets tuis vergeet het nie.