Toelatings

Toelatings Vereistes

Die Direksie, as verteenwoordiger van die ouers, bepaal die toelatingsbeleid van die Skool. Die beleid kan van tyd tot tyd verander word.

Vereistes:

Senior Fase (Graad 5 – 7)

  • Die onderrig van eksamenvakke word deur die medium Engels gedoen.

Junior Fase (Gr 1 – 4)

  • In Graad 1 – 3 vind moedertaalonderrig plaas d.m.v. medium Afrikaans.
  • In Graad 4 vind onderrig in Engels plaas.

Om ons hoë akademiese en ander standaarde te handhaaf en om sinvol om te sien na ons eiendom en dit in stand te hou, is dit ‘n toelatingsvereiste dat elke ouer moet onderneem om sy/haar skoolfooie stiptelik voor die 7de van die maand te vereffen. Rente @ 2½% kan maandeliks gehef word op agterstallige rekeninge. Een maand skriftelike kennis moet gegee word wanneer u, u kind wil onttrek en om die laaste maand (indien nie ‘n vol maand nie) te kwalifiseer vir ‘n pro rata betaling, Desember is nie van toepassing nie.

Vir toelating word voorkeur verleen aan leerlinge uit Walvisbaaidorp wat die Skool se voedingsbron is. Die akademiese standaard van die leerlinge gunstig vergelyk met die van die Skool en ‘n leerling mag ook nie ouer as 2 jaar as die standerd-gemiddeld wees nie.

Aansoeke van leerlinge met ‘n rekord van wangedrag of uitsetting by ‘n ander skool, sal net in ‘n hoogs uitsonderlike gevalle oorweeg word. Ouers moet stiptelik onderneem om hulle neer te lê by die reëls van die Skool asook regmatige tug wat daaruit mag voortvloei.

Die finale beslissing of ‘n aansoek aan die vereistes voldoen al dan nie, berus by die Direksie. Hulle beslissing is finaal.

Graad 1 aansoeke:

  • ‘n skoolgereedheidstoets deur ‘n gekwalifiseerde persoon word verlang, huistaal moet Afrikaans wees, moet 7 jaar oud word gedurende die Gr 1 jaar.
  • Indien leerling na 4 weke nie gereed is vir formele onderrig nie, kan die leerling gevra word om nog ‘n jaar in Pre-primêr te bly. Met toelating word van die ouer verwag om ‘n golfhempie aan te koop. Leerlinge sal nie aan sport mag deelneem as hulle nie die korrekte sportdrag aan het nie.

Fooie:

Skoolfonds word jaarliks hersien/aangepas en is verpligtend. Maandelikse betalings moet voor of op die 5de van die maand geskied.

Skooltye:

Tans word die jaar in drie trimesters ingedeel. Januarie tot einde April; einde Mei tot einde Augustus, middel September tot vroeg in Desember. Die Skool begin dwarsdeur die jaar om 7h15. Daar is slegs een pouse om 09h50 tot 10h15.

Graad 1 & 2: Maandae & Vrydae - 12h00, Dindsdae, Woensdae en Donderdae - 13h05
Graad 3: Vrydae - 12h00,  Maandae tot Donderdae - 13h05
Graad 4 – 7:  Maandae tot Vrydae - 13h05